Loading...

Modna kuća edi

blog
organizacija garderobera

Lako do savršeno organizovanog garderobera

Dolazak novog godišn­jeg doba nemi­novno zahte­va i sređi­van­je garder­obera i smenu zim­skih i let­njih stvari. Ovo može posluži­ti kao savršen razlog za kon­ačno sređi­van­je garder­obe gde će kra­jn­ji cilj biti ormar koji je složen ured­no i pre­gled­no, gde ćete se lako snalaz­i­ti i nećete gubiti puno vre­me­na na smišl­jan­je ode­vnih kom­bi­naci­ja. Pa, da kren­emo. Prvo […]

Read more

EDI Kruševac- otvaranje radnje

Poše­tak mar­ta 2017. bio je rez­ervisan za otvaran­je još jedne rad­nje u lan­cu naših mal­o­pro­da­jnih objeka­ta. Ovog puta, EDI doda­je­mo na mapi Krušev­ca i to na adresi Trg Fontana 35. Već duže vreme smo tražili ide­alan lokal, kako po veliči­ni i funkcional­nos­ti tako i po lokaci­ji. I, kada se to desi­lo, zgra­bili smo pri­liku i […]

Read more
trendovi prolece 2017

5 modnih trendova za proleće i leto 2017.

Bliži nam se još jed­na sezona proleće/leto i svi smo jako uzbuđeni zbog toga. Zima nam je, veru­jem, svi­ma dosadi­la, a ima li šta lep­še od lep­ršav­ih halji­na, jark­ih boja i dugih sunčanih dana? U nas­tavku tek­s­ta pogleda­jte koji nas to mod­ni tren­dovi očeku­ju pred­sto­jeće sezone. Print­ovi.  Pud­erasti tonovi i boja kože.  50 nijan­si žute.  Bogati cvetni […]

Read more

Fotografisanje nove kolekcije

Danas vas vodi­mo na fotografisan­je kolek­ci­je za pro­leće koja će se usko­ro naći u našim rad­n­ja­ma i koja će biti dos­tup­na i za pro­da­ju na veliko. Ako vas zan­i­ma kako izgle­da ceo pro­ces, u redovi­ma koji slede zavirite sa nama iza scene. Pre samog fotografisan­ja potreb­no je odra­di­ti pripremu u vidu sledećih kora­ka: Odabir stvari iz […]

Read more
pantone greenery

Pantone boja 2017. godine- Greenery

Insti­tut za boje Pan­ton je apso­lut­ni autoritet kada je o boja­ma reč. 2017. god­inu obeležiće boja pod nazivom Green­ery (15–0343) koja je inspirisana ran­im pro­lećem. Boja sim­boliše našu vezu sa prirodom i nadu, a domini­raće u sve­tu mode, enter­i­jera, indus­tri­jskog diza­j­na… Iako na prvi pogled delu­je da ovu boju nije lako uklo­p­i­ti sa drugim bojama, […]

Read more
12 zanimljivosti iz sveta mode

Zanimljivosti iz sveta mode

Bilo da ste pravi mod­ni znalac ili ne, veru­je­mo da ćete u današn­jem tek­stu naći mnošt­vo zan­imljivih infor­ma­ci­ja. Kada je počela masov­na upotre­ba ajla­jn­era, kako je Biki­ni dobio ime, ko je i kada izmis­lio mini sukn­ju… I još mno­go toga proči­ta­jte u sledećim redovi­ma. 1.Četiri glav­na svet­s­ka gra­da mode su: Nju­jork, Lon­don, Milano i Pariz. […]

Read more

7 stvari koje su vam potrebne tokom zime

Zima ne mora da bude tako loša, čak i kada je napolju debeo minus uvek se možete izbori­ti sa njom i možete je učini­ti lep­šom. Ovo su naši pred­lozi za stvari koje vam mogu pomoći u bor­bi pro­tiv zime: Topli džem­peri. Logično, zar ne? Šta vas bol­je može gre­jati tokom hlad­nih dana kada se tem­per­atu­ra spušta […]

Read more

Odaberite savršen Novogodišnji poklon

Mno­gi će se složi­ti da je Decem­bar naj­mag­ični­ji mesec u toku godine. Praznič­na atmos­fera nas je sve okupi­rala i dok se polako još jed­na god­i­na privo­di kra­ju, vreme je da se razmis­li i o tome šta pok­loni­ti drag­im ljudi­ma. Nema veze što više ne veru­je­mo u Deda Mraza, zar ne? Neka Novo­godišn­ji pok­lon bude pre svega […]

Read more

Piramida oblačenja i stilizovanja

Imate gomilu stvari, a ipak niš­ta da obučete ili ne znate kako biste sve te stvari uklop­ili i stili­zo­vali. Kako vam ovo više ne bi bio prob­lem i kako biste kon­ačno sredili svoj garder­ober, pridržava­jte se sledeće for­mule koja je bazi­rana na pirami­di. Taj­na je u dobrom bal­an­su ode­vnih koma­da, koji će pre sve­ga biti […]

Read more

Zašto su dugmad na muškoj odeći sa desne, a na ženskoj sa leve strane?

Da li ste primetili da se dug­mad na muškoj odeći nalaze sa desne, a na žen­skoj sa deleve strane? Jeste li se pitali zaš­to je to tako? Sluča­jnost, esteti­ka ili neš­to treće? Na muškim košul­ja­ma se još u Sred­njem veku dug­mad šila sa desne strane, a razlog tome je mač odnos­no nje­go­va pozi­ci­ja. Muškar­ci su nosili mač […]

Read more