Day: July 16, 2015

EDI & DIOTIMA

Današn­ji post je osvrt na sarad­nju sa Jelenom koja ure­đu­je blog Dio­ti­ma. Jele­na je nosi­la EDI haljinu koju ste jako voleli tokom sezone proleće/leto 2015. Ceo post koji odiše duhom pariza možete pogle­dati ovde.

Read more

EDI & Brana’s Divine World

U glavnoj ulozi, trench­modne kuće ”Edi” iz Niša, za koji mogu reći samo jed­no: fan­tastičan. Kako u pogle­du kvalite­ta, tako i diza­j­na pri­lagodljivog što ele­gant­ni­jem što sport­skom izgle­du. Ovako Branisla­va u svom pos­tu opisu­je EDI man­til koji je savršeno uklop­i­la uz casu­al out­fit i dala nam ide­ju za slo­je­vi­to oblačen­je. Da pogle­date ceo post kliknite […]

Read more
haljina

EDI & AMOLUSSO

Ost­vare­na je još jed­na sarad­n­ja naše modne kuće sa pop­u­larnom blogerkom Lili Mitro­vić koja vodi blog Amo­lus­so. U današn­jem pos­tu Lili nosi EDI haljinu visokog stru­ka i kako kaže oboža­va ovakve mod­ele. Obožavam haljine, sukn­je i pan­talone viskog stru­ka. Vizuel­no vas izduže, laska­ju fig­uri a kada su A kro­ja onda sakri­va­ju i stom­ačić ko ga […]

Read more