Day: December 11, 2015

Tekstilni materijali

U tek­stil­noj indus­tri­ji koriste se različite vrste mater­i­jala, kao i razne mešavine. Sva­ki od njih ima svo­je karak­ter­is­tike, a nije loše upoz­nati ih da bis­mo znali kako da ih održava­mo  i šta je ono što našoj koži pri­ja. Mod­na kuća EDI, koristi uglavnom prirodne mater­i­jale, pa će o nji­ma najviše biti reči u ovom tek­stu. […]

Read more