Day: February 7, 2017

Fotografisanje nove kolekcije

Danas vas vodi­mo na fotografisan­je kolek­ci­je za pro­leće koja će se usko­ro naći u našim rad­n­ja­ma i koja će biti dos­tup­na i za pro­da­ju na veliko. Ako vas zan­i­ma kako izgle­da ceo pro­ces, u redovi­ma koji slede zavirite sa nama iza scene. Pre samog fotografisan­ja potreb­no je odra­di­ti pripremu u vidu sledećih kora­ka: Odabir stvari […]

Read more