7 stvari koje su vam potrebne tokom zime

Zima ne mora da bude tako loša, čak i kada je napolju debeo minus uvek se možete izbori­ti sa njom i možete je učini­ti lepšom.

Ovo su naši pred­lozi za stvari koje vam mogu pomoći u bor­bi pro­tiv zime:

  1. Topli džem­peri. Logično, zar ne? Šta vas bol­je može gre­jati tokom hlad­nih dana kada se tem­per­atu­ra spuš­ta i preko ‑10. Bira­jte džem­pere od vune. Topli su, mekani i kada se ušuškate u njih ne može vam zima ništa.
  2. Šalovi, rukav­ice, kape. Dodat­no vuneno oruž­je pro­tiv hlad­nih dana. Bez ovo­ga se jed­nos­tavno ne izlazi iz kuće.
  3. Obuća. Neka bude udob­na i pre sve­ga topla.
  4. Omil­je­na knji­ga, film ili ser­i­ja. Zimi po prav­ilu man­je izlaz­i­mo i vreme uglavnom provodi­mo kod kuće. Neka vam druš­to pravi knji­ga koja dugo sto­ji na listi za pročitati.
  5. Topli nap­i­tak. Da upot­puni atmos­feru iz prethod­ne stavke.
  6. Novo­godišn­ja deko­raci­ja. Lampice, šareni ukrasi i sve što pod­seća na praznike neka što duže bude u vašem domu kako bi une­lo dozu radosti tokom tmurnih dana. Pa šta ako je Nova god­i­na odavno prošla?
  7. Spa kod kuće. Umesto da petak veče provedete u gradu, provedite ga kod kuće praveći sebi ugođaj kao u spa cen­tru. Napunite kadu, stavite masku na lice… Opustite se!

Some­thing is wrong.
Insta­gram token error.

modna_kuca_edi

Fol­low
Load More
Share this:
Tagged , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *