Deseni koji ne izlaze iz mode

Iako se tren­dovi velikom brzi­nom smen­ju­ju iz sezone u sezonu, neki koma­di, ali i print­ovi i deseni ne izlaze tako lako iz mode.

Zas­tu­pljeni man­je ili više, prisut­ni su u svakoj sezoni pa makar samo u vidu detalja.

1. Cvet­ni desen. 

Desen koji je nemoguće zao­bići tokom pro­leća. Lako se kom­bin­u­je sa drugim print­ovi­ma, naroči­to sa pruga­ma i pros­to morate imati neš­to cvet­no u svom garder­oberu. Ovaj desen nije pop­u­laran samo tokom pro­leća, već i tokom svih ostal­ih godišn­jih doba samo mu je kolorit neš­to drugačiji.

flower_power

 

2. Ani­mal print.

Bez obzi­ra da li se radi o printu sa motivi­ma tigraste, zebraste ili šare leop­ar­da iz sezone u sezonu ovaj desen je neizosta­van. Često se radi samo o nekom detalju koji celoj kom­bi­naci­ji daje glamurozan izgled.

utfitters

 

3. Tufne.

Print koji svaku kom­bi­naci­ju čini ele­gant­nom, daje joj retro šmek ali i klasičan dams­ki izgled. Da biste dodat­no istak­li ovaj desen nagl­a­site ga nekom bojom, mi pre­poruču­je­mo crvenu.

polka_dot

 

Koji od ovih dese­na je vama omiljeni?

Share this:
Tagged , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *