Šta ćemo nositi ove sezone? Modni trendovi proleće/leto 2015

1. Romant­nič­na čip­ka. Jedan od najlepših tren­do­va. Roman­tič­na, než­na, ele­gant­na… čip­ku ćete sig­urno voleti jer svakom izgle­du da dozu otmenosti.

Naš pred­log: košul­ja koju ćete lako od poslovnog trans­formisati u večern­ji out­fit i bluza neo­bičnog kro­ja u kojoj ćete sve ostavi­ti bez daha.

zenska kosulja
EDI žen­s­ka košulja

 

zenska bluza
EDI žen­s­ka bluza

2. Prozirno. Prozirni mater­i­jali će biti jako pop­u­larni ovog pro­leća. Bira­jte one mod­ele i kro­jeve u koji­ma ćete izgle­dati sup­til­no. One koje će diskret­no otrk­it­vati i u koji­ma nećete izgle­dati vulgarno.

Naš pred­log: Bluze u razn­im boja­ma koje možete kom­bi­no­vati uz sako ili lagani pamučni džem­per­ić. Savrše­na kom­bi­naci­ja za poslovni sas­tanak- ispratićete trend, a nećete otkri­ti pre­više kože.

zenska bluza
EDI žen­s­ka bluza

3. Cvet­ni dezen. Pro­leće je nemoguće zamis­li­ti bez cvetnog dezena, goto­vo svake pro­lećne sezone ovaj trend je na listi najpop­u­larni­jih. Logično, složićete se. Neka i vaša garder­o­ba prove­ta u proleće!

Naš pred­log: Kom­plet pastel­nih nijan­si koji možete nosi­ti na posao, a možete i zaseb­no kom­bi­no­vati sako ili sukn­ju. Sako, koji se savršeno slaže uz džins i ne samo poslovnu, već i casu­al varijantu.

zenski sako
EDI žen­s­ki sako
zenski komplet
EDI žen­s­ki komplet

4. Pruge i koc­k­ice. Pruge su klasi­ka, u komad sa ovim print­om defin­i­tivno tre­ba inve­sti­rati. Isto važi i za koc­k­ice, naroči­to kada se radi o karo dezenu na košul­ja­ma. Ove komade ćete garan­to­vano nosi­ti dugi niz godina.

Naš pred­log: Man­til­ić sa širokim pruga­ma. Dom­i­nan­tan komad koji možete kom­bi­no­vati uz goto­vo sva­ki komad iz garder­obera. Izgle­da tako ele­gant­no i moćno! Karo košul­ja vese­le boje koja je i više nego laka za ukla­pan­je i kombinovanje.

zenska kosulja
EDI žen­s­ka košulja
zenski mantil
EDI žen­s­ki mantil

5. Karneri. Goto­vo niš­ta nije ele­gant­ni­je i žen­stveni­je od karn­era. Uko­liko ste tip koji voli ovaj stil, sig­urno će vam ovaj trend biti jedan od omiljenih.

Naš pred­log: Bluza u aktuel­noj bor­do marsala boji.

zenski komplet
EDI žen­s­ki komplet

Koji trend se vama najviše dopa­da? Pišite nam u komentarima.

 

 

 

 

 

 

Share this:
Tagged , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *