Kako da organizujete i raščistite garderober?

Sme­na dva godišn­ja doba neizostavno povlači za sobom i sređi­van­je garder­obe. Kako vam ceo taj pro­ces ne bi pred­stavl­jao stres, donosi­mo vam neko­liko save­ta kako da što lakše iza­đete na kraj sa ovom obave­zom.

closet

  1. Odvo­jite vreme. Naj­važni­je je da odred­ite vreme kada ćete ovo obav­i­ti i u pot­punos­ti se posveti­ti tome sve dok ne dovedete stvari pod konac. U suprot­nom, obaveza će stal­no biti odla­gana a gomi­la garder­obe razba­cana svu­da po kući.
  2. Pustite muziku. Da, dobro ste proči­tali. Uz muziku je sve lakše. U pauza­ma zamis­lite da ste na plesnom podi­ju­mu, sagorećete koju kalori­ju više. Eto dodatnog moti­va 😉
  3. Izva­dite sve iz ormara. Celoku­pan sadržaj garder­obera izva­dite napol­je kako bi vam bilo pre­gled­ni­je čime sve raspo­lažete.
  4. Podelite u kat­e­gori­je. Garder­obu koju je za sezonu koja osta­je za nama lepo spaku­jte i odvo­jite sa strane, a ono što ćete nosi­ti u tekućoj sezoni stavite na doh­vat ruke i vidlji­vo mesto. Sve podelite u kat­e­gori­je i sor­ti­ra­jte. Džem­pere na jed­nu gomilu, tan­je bluze na drugu, haljine sukn­je i osta­lo okačite da visi. Ako želite, sve to možete podeli­ti i po boja­ma. Za kaiševe, ešarpe, kape i ostale sit­nice nabavite poseb­ne ele­mente za kačen­je ili ih jed­nos­tavno odložite u ukrasne kuti­je. Na ovaj način lako ćete naći šta vam tre­ba.
  5. Rešite se star­ih stvari. Stvari koje niste nosili u posled­njih god­inu dana jed­nos­tavno izbacite iz garder­obera. Ako ih se niste setili tad, sig­urno ih nećete ni nosi­ti. Nemo­jte čuvati za “mož­da mi nekad zatre­ba” jer ćete na taj način samo gomi­lati stvari. Pok­lonite ih pri­jatelju ili nekoj orga­ni­zaci­ji.

cupcakes closet

 

Na koj način vi orga­nizu­jete svoj garder­ober? Očeku­je­mo vaše trikove u komen­tari­ma.

fotografi­je preuzete sa: thetrueyouboutique.comwww.stylishwife.comcupcakesandcashmere.com

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *