Ključni komadi za poslovan izgled- za nju i njega

Za dobar poslovni stil pamet­no je ula­gati u kvalitetne komade odeće koji su klasični i mogu se lako pri­lagodi­ti i for­mal­nim ali i neš­to opušteni­jim pri­lika­ma, u komade koje lako možete osveži­ti aksesoari­ma i koje možete nosi­ti uvek.

Poslovni stil tre­ba da bude sve­den i pro­fe­sion­alan, ali to nikako ne znači dosadan.

Ovo su naši predlozi:

Za nju 

1. Sako. Neizosta­van komad kada je poslo­van izgled u pitan­ju. Oda­je uti­sak pro­fe­sion­al­nos­ti i ozbiljnos­ti. Možete odabrati jed­nobo­jan, ali i neki sa dezenom koji ćete kom­bi­no­vati sa smireni­jim tonovima.

2. Džem­per na kopčan­je. Prak­tičan komad koji ćete često nosi­ti ne samo za odlazak na posao već i u mnogim drugim pri­lika­ma. Nosite ga u kom­bi­naci­ji sa košuljom.

dzemper na kopcanje

 

3. Košul­ja. Iako pos­to­je i oni man­je for­mal­ni mod­eli za sva­ki dan, košul­ja nas uvek aso­ci­ra na poslo­van izgled. Bez nje je nemoguće zamis­li­ti orman jedne poslovne žene. Bilo da je klasič­na bela, ili u nekoj boji jed­nos­tavno morate imati makar jed­nu. Kom­bin­u­jte je sa ešarpa­ma, lep­tir maš­na­ma ili glo­mazn­im ogr­li­ca­ma i sva­ki put izgleda­jte drugačije.

zenska kosulja

 

4. Crna halji­na. Goto­vo svi su upoz­nati sa ovim bezvre­men­skim komadom i čini se da nema žene koja ne pose­du­je bar jed­nu crnu haljinu koja je klasič­na, ele­gant­na i savrše­na kako za svečane i za poslovne tako i za svakod­nevne pri­like. Odaberite crnu haljinu od triko­taže za zimske dane. Nosite je u kom­bi­naci­ji sa čara­pa­ma sa diskret­nim dezenom i nakit­om u boji.

crna haljina od trikotaze

5. Crne pan­talone. Situaci­ja je ista kao i sa košuljom- nemoguće  je zamis­li­ti poslo­van izgled bez njih. Kom­bin­u­jte ih sa sakoom za for­mal­ni­je poslovne obaveze ili sas­tanke, i sa neš­to šir­im džem­per­om za opušteni­je poslovne prilike.

6. Pen­cil sukn­ja. Uko­liko više volite sukn­je i u nji­ma se osećate pri­jat­ni­ije i žen­stveni­je, nemo­jte zao­bići jed­nu ovakvu. Kom­bi­naci­je možete prekopi­rati iz pasusa iznad i ne zab­o­ravite visoke potpetice.

Za nje­ga

1. Jed­nobo­jan džem­per sa okruglim ili V izre­zom. Možete ga nosi­ti kako uz farmerice tako i uz pan­talone. Obucite ispod košulju ili sako preko. Kom­bi­naci­ja je mno­go, zato ne pro­pustite da nabavite jedan ovakav džem­per u svo­joj omil­jenoj boji.

jednobojan muski dzemper

muski dzemper jednobojan pamucan

2. Košul­ja. Za kom­ple­tan poslo­van izgled neza­o­bi­laz­na je košul­ja. Kako klasič­na bela, tako i ona sa dezenom ili u nekoj vedroj boji. Koju ćete kada nosi­ti zav­isi od prilike.

3. Ele­gan­tan džem­per na kopčan­je. Odaberite neku neu­tral­nu boju koja se lako kom­bin­u­je. Mod­ela je puno- više ili man­je zatvoreni, od vune ili pamu­ka, sa rafs­fer­šlu­som ili dug­ma­di, u kom­bi­naci­ji sa kožom… Na vama je da odaberete.

edi muski dzemper na kopcanje

edi muski dzemper na kopcanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ode­lo. Neke pozi­ci­je zahte­va­ju ode­lo na rad­nom mes­tu. Odaberite tam­ni­ju boju koju ćete razbiti kra­vatom u boji.

5. Sako. Ovaj komad ne mora biti stro­go poslo­van. Uko­liko želite da ga nosite u kom­bi­naci­ji sa farmeri­ca­ma odaberite sako od pamu­ka sa zakr­pa­ma na lak­tovi­ma. Na košulji koju nosite ispod, otkopča­jte par dug­meta za ležerni­ji izgled.

6. Tamne farmerice. Za one koji ne vole i ne mora­ju da nose pan­talone ovo je odlič­na zame­na. Ele­gantne a dovoljno ležerne kako bi vam bilo udob­no tokom radnog dana.

Kako izgle­da vaša omil­je­na poslov­na kombinacija?

Share this:
Tagged ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *