Marsala- Pantone boja 2015.

Pan­tone, svetk­si autoritet u klasi­fikaci­ji boja, je tradi­cional­no izabrao onu koja će biti dom­i­nant­na 2015. godine a to je boja pod imenom Marsala.

marsala pantone
Marsala

Ovo je vin­sko crve­na boja, zeml­jane nijanse. Jed­nako je privlač­na pri­pad­nici­ma oba pola, nosi­va je samostal­no a odlično se kom­bin­u­je i sa drugim boja­ma. Biće dom­i­nant­na ne samo u mod­noj indus­tri­ji već i u kozmetičkoj, kao i u svim sfera­ma gde boja igra glavnu ulogu.

marsala pantone
Marsala

Inače, kralji­ca među boja­ma je dobi­la ime  po gradu Marsala koji se nalazi na Sicil­i­ji i koji je čuven po proizvod­nji istoimenog vina.

Kako vam se dopa­da ova boja?

 

fotografi­je preuzete sa pineterest.com, dexinger.com, beautyjunkiesunite.compensorosa.it

Share this:
Tagged , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *