Ovo možda niste znali o nama

Ovog četvrt­ka za vas imamo malo dru­gači­ji tekst, sa cil­jem da nas  bol­je upoz­nate, da zavirite u EDI svet iz druge per­spek­tive, da vidite kako je naša priča počela. Ovo su stvari koje mož­da niste znali o nama…

 1.   Priča o proizvod­nji triko­taže počin­je 1965. godine u selu Okrugli­ca pored Svrlji­ga, mal­og mes­ta na jugu Srbi­je. Naj­dan Nikolić je još kao dečak želeo da se bavi ovim poslom, pa je posle završene štrik­erske škole radio i stekao zanat u velikim jugosloven­skim fab­rika­ma tadašn­jeg vre­me­na, kao što je na primer Olga Miloše­vić iz Smed­erevske Palanke. Posle nekog vre­me­na, reša­va da otvori sop­stvenu radion­icu u svom rod­nom selu pod imenom štrik­er­s­ka rad­n­ja Nikolić. 

U poslu mu je tada poma­gala cela porod­i­ca, a proizvo­di su bili zas­tu­pljeni širom tadašn­je Jugoslav­i­je.

Tridese­tak god­i­na kas­ni­je, tačni­je 1993., osno­vana je mod­na kuća EDI u Nišu i pred­stavl­ja nas­tavak porodičnog bavl­jen­ja ovim poslom. EDI tada posta­je jedan od prvih pri­vat­nih domaćih proizvođača.

edi 1965
1965. god­i­na- poče­tak proizvod­nje triko­taže i porodičnog posla

2.   Prvo sedište MK EDI bilo je u odvo­jenoj zgra­di u dvoriš­tu porodične kuće.

3.   EDI je na početku svog osni­van­ja imao dvo­je zaposlenih- bračni par koji je želeo da nas­tavi porodičan posao i sa velikim entuz­i­jaz­mom je kren­uo u celu priču. Danas, MK EDI bro­ji oko 50 stal­no zaposlenih.

4.   U MK EDI danas radi treća gen­eracija porodice Nikolić/Đorđević.

5.   2000. godine EDI prelazi u sop­stvenu zgradu na Mate­je­vačkom putu u Nišu, gde se i danas nalaze proizvod­ni pogon, izložbeni salon, mod­erne kance­lar­i­je i veliko dvorište za opuš­tan­je i relak­saci­ju.

edi otvaranje 2000.
2000. god­i­na- otvaran­je nove, savremene fab­rike MK EDI

6.   2000. godine osim triko­taže, počin­je se sa proizvod­njom kon­fek­ci­je.

7.   Jed­no vreme u asor­ti­manu MK EDI mogla se naći i garder­o­ba za decu. 

8.   Prvi mal­o­pro­da­jni objekat EDI otvara u TC Kalča u Nišu, danas ih ima 10 širom Srbi­je.

9.   Ime EDI pred­stavl­ja prva slo­va ime­na dece osni­vača.

10. Zaštit­ni znak bren­da EDI je jež. Često postavl­jano pitan­je je Zaš­to baš jež? Iskreno, ta odlu­ka je doneše­na spon­tano. Kada je nas­ta­jao brend deca osni­vača bila su mala a slikovnice porodič­na svakod­nevni­ca. U jed­noj od njih, jež je svo­jim igli­ca­ma pleo džem­per za svo­je mlade. I tako je jedno­glas­no i pril­ično brzo doneše­na odlu­ka- EDI će biti jež. Tako je nas­tao znak po kome nas mno­gi pre­poz­na­ju 🙂

LOGO

Share this:
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *