Loading...

Modna kuća edi

blog
Color_of_the_Year_Rose_Quartz_Serenity_2016

Pantone boja za 2016. godinu

Čuve­na kom­pani­ja Pan­tone tradi­cional­no u ovo vreme pred­stavl­ja boju koja će obeleži­ti nared­nu god­inu. God­inu 2015. obeleži­la je zeml­jana bor­do boja Marsala, što su diza­jneri itekako ispratili. Tradi­ci­ja izb­o­ra boje godine pos­to­ji od 2000., a prvi put će jed­nu god­inu obeleži­ti dve boje- Rose Quartz i Seren­i­ty. Nežno roze i pastel­no pla­va. U kom­pani­ji Pan­tone se […]

Read more

Tekstilni materijali

U tek­stil­noj indus­tri­ji koriste se različite vrste mater­i­jala, kao i razne mešavine. Sva­ki od njih ima svo­je karak­ter­is­tike, a nije loše upoz­nati ih da bis­mo znali kako da ih održava­mo  i šta je ono što našoj koži pri­ja. Mod­na kuća EDI, koristi uglavnom prirodne mater­i­jale, pa će o nji­ma najviše biti reči u ovom tek­stu. […]

Read more

Slobodno prekršite ova modna pravila

Moda je igra, odraz slo­bode i kreativnos­ti, odraz vaše ličnos­ti. Sve, samo ne neka uštoglje­na tvorevina čijih se prav­i­la tre­ba stro­go pridrža­vati. Mno­ga od ovih prav­i­la su važi­la god­i­na­ma, žene su ih poš­to­vale, neke ih poš­tu­ju i dal­je, a sada je doš­lo vreme kada se na njih ne tre­ba obazi­rati. Ova prav­i­la je poželjno krši­ti! […]

Read more

Ključni komadi za poslovan izgled- za nju i njega

Za dobar poslovni stil pamet­no je ula­gati u kvalitetne komade odeće koji su klasični i mogu se lako pri­lagodi­ti i for­mal­nim ali i neš­to opušteni­jim pri­lika­ma, u komade koje lako možete osveži­ti aksesoari­ma i koje možete nosi­ti uvek. Poslovni stil tre­ba da bude sve­den i pro­fe­sion­alan, ali to nikako ne znači dosadan. Ovo su naši […]

Read more
zenski dzemper

5 trendi načina kako da nosite džemper

Iako je vreme nes­tandarno za ova doba godine, nema sum­n­je da smo zako­račili u jesen. Bliže nam se i hlad­ni­ji zim­s­ki dani, a tada su džem­peri ono što najčešče nosi­mo. Topli, udob­ni, prak­tični… jed­nos­tavno, zima je bez njih neza­mis­li­va. Džem­pere možete nosi­ti uz goto­vo sve- patike, štik­le, sukn­je, pan­talone… Evo naših pred­lo­ga kako da ih […]

Read more
modna kuca edi nis

Ovo možda niste znali o nama

Ovog četvrt­ka za vas imamo malo dru­gači­ji tekst, sa cil­jem da nas  bol­je upoz­nate, da zavirite u EDI svet iz druge per­spek­tive, da vidite kako je naša priča počela. Ovo su stvari koje mož­da niste znali o nama…  1.   Priča o proizvod­nji triko­taže počin­je 1965. godine u selu Okrugli­ca pored Svrlji­ga, mal­og mes­ta na […]

Read more

Pončomanija

Da nas neko pita koji je to komad bez koga je ova sezona neza­mis­li­va, odgov­or bi bez sum­n­je bio- Pončo! Ove jeseni više nego ika­da vla­da poma­ma za ovim komadom, a s obzirom koliko je udoban i prak­tičan nema dileme zaš­to je to tako. Pos­to­je razne var­i­jante: od vune, pamu­ka, sa resama, sa rolkom, duži, […]

Read more

Kako da organizujete i raščistite garderober?

Sme­na dva godišn­ja doba neizostavno povlači za sobom i sređi­van­je garder­obe. Kako vam ceo taj pro­ces ne bi pred­stavl­jao stres, donosi­mo vam neko­liko save­ta kako da što lakše iza­đete na kraj sa ovom obave­zom. Odvo­jite vreme. Naj­važni­je je da odred­ite vreme kada ćete ovo obav­i­ti i u pot­punos­ti se posveti­ti tome sve dok ne dovedete […]

Read more

EDI & Sugar Journal by Rendži

Još jed­na uspeš­na blo­go sarad­n­ja je pred vama. Ovog puta džem­per naše modne kuće našao se na strani­ca­ma blo­ga Sug­ar Jour­nal by Rendži koji je rel­a­tivno nov na domaćem bloger­skom nebu, ali koji se od samog počet­ka kvalite­tom izd­va­ja od mnogih. Posetite Renatin blog, nećete se poka­jati.  

Read more
edi pantalone

EDI & Cipelica štiklica

Još jedan post kao rezul­tat sarad­nje sa domaćim bloger­i­ma. Ovog puta naše proizvode možete pogle­dati na blogu kod Jovane koja sto­ji iza prvog srp­skog modnog blo­­ga- Cipel­i­ca štik­li­ca.   

Read more