Pantone boja za 2016. godinu

Čuve­na kom­pani­ja Pan­tone tradi­cional­no u ovo vreme pred­stavl­ja boju koja će obeleži­ti nared­nu god­inu.

God­inu 2015. obeleži­la je zeml­jana bor­do boja Marsala, što su diza­jneri itekako ispratili.

Tradi­ci­ja izb­o­ra boje godine pos­to­ji od 2000., a prvi put će jed­nu god­inu obeleži­ti dve boje- Rose Quartz i Seren­i­ty. Nežno roze i pastel­no pla­va.

Rose-Quartz-and-Serenity

U kom­pani­ji Pan­tone se navo­di da ove boje oslikava­ju atmos­feru savre­menih druš­ta­va gde se sve više teži ravno­pravnos­ti polo­va. Takođe, navo­di se da ove boje tre­ba da reflek­tu­ju osećaj reda, spoko­ja i blagostan­ja i da je delom inspiraci­ja za ove boje pron­ađe­na i u horten­z­i­ja­ma.

Mnoge svetske modne kuće i diza­jneri su već pred­stavili svo­je pro­lećne kolek­ci­je upra­vo kroz dom­i­naci­jom ovih boja.

Izbor za boju godine je odlič­na mar­ket­ing strate­gi­ja kom­pani­je Pan­tone. Boje se ne bira­ju nasum­ice već  na osnovu osluški­van­ja i zapažan­ja deša­van­ja u zajed­ni­ci, na osnovu pos­ma­tran­ja rada diza­jn­era, ali i deša­van­ja u sve­tu fil­ma i na razn­im izložba­ma. Za sve diza­jnere izbor za boju godine pred­stavl­ja veliku stvar.

Color_of_the_Year_Rose_Quartz_Serenity_2016

Inače, Pan­tone je od male štam­par­i­je u Nju Džer­si­ju postao kom­pani­ja koja je lid­er u svom poslu i koja postavl­ja stan­darde. Uspostavili su Pan­ton bojni sis­tem koji je stan­dar­d­an za ceo svet, pa će se diza­jneri iz različi­tih zemal­ja i indus­tri­ja sig­urno razumeti o kojoj se boji radi ako spomenu određenu Pan­tone oznaku.

Kako vam se sviđa­ju boje koje će obeleži­ti nared­nu god­inu?

fotografi­je preuzete sa: decoist.com, pantone.com

Share this:
Tagged , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *