Pončomanija

Da nas neko pita koji je to komad bez koga je ova sezona neza­mis­li­va, odgov­or bi bez sum­n­je bio- Pončo!

pon

Ove jeseni više nego ika­da vla­da poma­ma za ovim komadom, a s obzirom koliko je udoban i prak­tičan nema dileme zaš­to je to tako.

Pos­to­je razne var­i­jante: od vune, pamu­ka, sa resama, sa rolkom, duži, kraći… a o dezen­i­ma i boja­ma da ne pričamo.

ponco

Nar­avno, ni mi nis­mo ostali imu­ni na pončo i opsesi­ju koja vla­da nji­ma, pa u našoj novoj kolek­ci­ji možete pron­aći veli­ki izbor mod­ela (pogleda­jte ovde).

Na vama je da odaberete koji ćete kupi­ti, ali defin­i­tivno morate imati makar jedan.

Nači­ni na koji možete nosi­ti pončo su mno­go­b­ro­jni, tako da defin­i­tivno vre­di uloži­ti u ovaj komad. Obećava­mo da ćete ga voleti baš koliko i mi!

1-858

Share this:
Tagged , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *