Slobodno prekršite ova modna pravila

Moda je igra, odraz slo­bode i kreativnos­ti, odraz vaše ličnos­ti. Sve, samo ne neka uštoglje­na tvorevina čijih se prav­i­la tre­ba stro­go pridržavati.
Mno­ga od ovih prav­i­la su važi­la god­i­na­ma, žene su ih poš­to­vale, neke ih poš­tu­ju i dal­je, a sada je doš­lo vreme kada se na njih ne tre­ba obazi­rati. Ova prav­i­la je poželjno kršiti!

1. Crna i braon. Veči­ta dile­ma i polemi­ka oko ukla­pan­ja ove dve boje. Da, slo­bod­no se mogu kom­bi­no­vati ako se pogo­di pra­va nijansa. Ipak, nemo­jte ići sa pre­više tam­nom braon.

Untitled #104

2. Crna i teget. Opet ta crna :smile: Kao i kod prethodnog prav­i­la, i kod ovog je važi­la ista priča, a to je da ove dve tamne boje nikako ne idu zajed­no! U posled­nje vreme dos­ta viđamo kom­bi­naci­ju ove dve boje na jed­nom ode­vnom pred­me­tu i to može odlično da izgleda.

Untitled #105

3. Zima i sve­tle boje. Važi­lo je prav­i­lo da zimi ne tre­ba nosi­ti belu, kao ni ostale sve­tle boje. Boje mogu da razvese­le tmu­ran zim­s­ki dan, pa zaš­to ih onda izbegavati?

Untitled #106

4. Total džins. Sve je više kom­bi­naci­ja tek­sas košul­je i farmer­i­ca, ili farmer­i­ca i tek­sas jakne, ili tek­sas sukn­je i tek­sas košul­je… Ja se još uvek nisam usudi­la da pone­sem ovako neš­to, ali sviđa mi se kako izgleda.

5. Print na print. Ovo je nekad bilo neza­mis­li­vo. Ko je nosio dva različi­ta printa bio je okarak­ter­isan kao smeo i hrabar. Danas, kom­bi­naci­ju prug­i­ca i cvetnog printa, prug­i­ca i ani­mal printa kao i mnoge druge kom­bi­naci­je viđamo svu­da. Ovakve kom­bi­naci­je mogu da izgleda­ju jako dobro ako se ne pretera i ne ušaren­ite se previše.

Untitled #108

6. Tor­ba i cipele iste boje. Još jed­no od prav­i­la koje više ne važi i koje je i te kako poželjno zao­bići. Ne morate više brinu­ti da li uz cipele imate odgo­vara­juću tašnu i obr­nu­to. Ove dve stvari tre­ba ukla­p­ati sa celom garder­obom i pri­likom, a ne isključi­vo među­sob­no. Crvene cipele i žuta taš­na? Pun pogodak!

Untitled #110

 

Jedi­no prav­i­lo je da nema prav­i­la. Nosite ono u čemu se najbol­je osećate i nemo­jte mar­i­ti za tuđe čudne poglede. Igra­jte se i uži­va­jte u modi!

Share this:
Tagged , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *