Slojevito oblačenje

Sveža jutra, topli dani, opet sveže večeri….Oblačenje u prelaznom peri­o­du može biti jako zamorno jer garder­obu tre­ba uskla­di­ti sa neko­liko godišn­jih doba koja se promene u toku dana.

Ovog pro­leća budite sprem­ni za ćudlji­vo pro­lećno vreme, a evo i naših save­ta koje komade odabrati i kako se obući a da prit­om izgle­date odlično i da vam bude udobno.

 


zenski dzemper

Man­til.

Man­tili su neza­o­bi­lazni koma­di tokom prelaznih peri­o­da upra­vo zbog nji­hove prak­tičnos­ti. Ne samo da su pril­ično nosivi u svakoj prili­ci i jako zgod­ni za kom­bi­no­van­je, već svaku ode­vnu kom­bi­naci­ju učine još boljom.


zenski mantil


2-9044

zenski dzemper

Džem­peri na kopčanje.

Pamučni džem­peri na kopčan­je su još jedan odličan izbor za neod­lučno vreme. Možete ih nosi­ti uvek, a možete ih i lako skinu­ti i odloži­ti u tašnu ako tokom dana tem­per­atu­ra naglo poraste. U zav­is­nos­ti od toga šta više volite, možete ih kom­bi­no­vati kako uz sukn­je tako i uz dobar komad džin­sa. Izbor je vaš.

Sakoi.

Uko­liko vaš dan zahte­va for­mal­ni­je ode­vne komade, naša pre­poru­ka je sako. Izaberite onaj zan­imljivog dese­na, najbol­je cvetnog koji aso­ci­ra na proleće.


zenski sako

Share this:
Tagged , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *