Tag: edi

Ključni komadi za poslovan izgled- za nju i njega

Za dobar poslovni stil pamet­no je ula­gati u kvalitetne komade odeće koji su klasični i mogu se lako pri­lagodi­ti i for­mal­nim ali i neš­to opušteni­jim pri­lika­ma, u komade koje lako možete osveži­ti aksesoari­ma i koje možete nosi­ti uvek. Poslovni stil tre­ba da bude sve­den i pro­fe­sion­alan, ali to nikako ne znači dosadan. Ovo su naši […]

Read more
edi pantalone

EDI & Cipelica štiklica

Još jedan post kao rezul­tat sarad­nje sa domaćim bloger­i­ma. Ovog puta naše proizvode možete pogle­dati na blogu kod Jovane koja sto­ji iza prvog srp­skog modnog blo­­ga- Cipel­i­ca štik­li­ca.   

Read more

EDI & DIOTIMA

Današn­ji post je osvrt na sarad­nju sa Jelenom koja ure­đu­je blog Dio­ti­ma. Jele­na je nosi­la EDI haljinu koju ste jako voleli tokom sezone proleće/leto 2015. Ceo post koji odiše duhom pariza možete pogle­dati ovde.

Read more
haljina

EDI & AMOLUSSO

Ost­vare­na je još jed­na sarad­n­ja naše modne kuće sa pop­u­larnom blogerkom Lili Mitro­vić koja vodi blog Amo­lus­so. U današn­jem pos­tu Lili nosi EDI haljinu visokog stru­ka i kako kaže oboža­va ovakve mod­ele. Obožavam haljine, sukn­je i pan­talone viskog stru­ka. Vizuel­no vas izduže, laska­ju fig­uri a kada su A kro­ja onda sakri­va­ju i stom­ačić ko ga […]

Read more
cvetni dezen haljina

Deseni koji ne izlaze iz mode

Iako se tren­dovi velikom brzi­nom smen­ju­ju iz sezone u sezonu, neki koma­di, ali i print­ovi i deseni ne izlaze tako lako iz mode. Zas­tu­pljeni man­je ili više, prisut­ni su u svakoj sezoni pa makar samo u vidu detal­ja. 1. Cvet­ni desen.  Desen koji je nemoguće zao­bići tokom pro­leća. Lako se kom­bin­u­je sa drugim print­ovi­ma, naroči­to […]

Read more
zenski mantil

Slojevito oblačenje

Sveža jutra, topli dani, opet sveže večeri….Oblačenje u prelaznom peri­o­du može biti jako zamorno jer garder­obu tre­ba uskla­di­ti sa neko­liko godišn­jih doba koja se promene u toku dana. Ovog pro­leća budite sprem­ni za ćudlji­vo pro­lećno vreme, a evo i naših save­ta koje komade odabrati i kako se obući a da prit­om izgle­date odlično i da vam bude udob­no. […]

Read more
marsala pantone

Marsala- Pantone boja 2015.

Pan­tone, svetk­si autoritet u klasi­fikaci­ji boja, je tradi­cional­no izabrao onu koja će biti dom­i­nant­na 2015. godine a to je boja pod imenom Marsala. Ovo je vin­sko crve­na boja, zeml­jane nijanse. Jed­nako je privlač­na pri­pad­nici­ma oba pola, nosi­va je samostal­no a odlično se kom­bin­u­je i sa drugim boja­ma. Biće dom­i­nant­na ne samo u mod­noj indus­tri­ji već i […]

Read more

Šta ćemo nositi ove sezone? Modni trendovi proleće/leto 2015

1. Romant­nič­na čip­ka. Jedan od najlepših tren­do­va. Roman­tič­na, než­na, ele­gant­na… čip­ku ćete sig­urno voleti jer svakom izgle­du da dozu otmenos­ti. Naš pred­log: košul­ja koju ćete lako od poslovnog trans­formisati u večern­ji out­fit i bluza neo­bičnog kro­ja u kojoj ćete sve ostavi­ti bez daha.   2. Prozirno. Prozirni mater­i­jali će biti jako pop­u­larni ovog pro­leća. Bira­jte one […]

Read more