Tag: serenity

Color_of_the_Year_Rose_Quartz_Serenity_2016

Pantone boja za 2016. godinu

Čuve­na kom­pani­ja Pan­tone tradi­cional­no u ovo vreme pred­stavl­ja boju koja će obeleži­ti nared­nu god­inu. God­inu 2015. obeleži­la je zeml­jana bor­do boja Marsala, što su diza­jneri itekako ispratili. Tradi­ci­ja izb­o­ra boje godine pos­to­ji od 2000., a prvi put će jed­nu god­inu obeleži­ti dve boje- Rose Quartz i Seren­i­ty. Nežno roze i pastel­no pla­va. U kom­pani­ji Pan­tone se […]

Read more