Tag: zanimljivosti

12 zanimljivosti iz sveta mode

Zanimljivosti iz sveta mode

Bilo da ste pravi mod­ni znalac ili ne, veru­je­mo da ćete u današn­jem tek­stu naći mnošt­vo zan­imljivih infor­ma­ci­ja. Kada je počela masov­na upotre­ba ajla­jn­era, kako je Biki­ni dobio ime, ko je i kada izmis­lio mini sukn­ju… I još mno­go toga proči­ta­jte u sledećim redovi­ma. 1.Četiri glav­na svet­s­ka gra­da mode su: Nju­jork, Lon­don, Milano i Pariz. […]

Read more

7 stvari koje su vam potrebne tokom zime

Zima ne mora da bude tako loša, čak i kada je napolju debeo minus uvek se možete izbori­ti sa njom i možete je učini­ti lep­šom. Ovo su naši pred­lozi za stvari koje vam mogu pomoći u bor­bi pro­tiv zime: Topli džem­peri. Logično, zar ne? Šta vas bol­je može gre­jati tokom hlad­nih dana kada se tem­per­atu­ra spušta […]

Read more

Piramida oblačenja i stilizovanja

Imate gomilu stvari, a ipak niš­ta da obučete ili ne znate kako biste sve te stvari uklop­ili i stili­zo­vali. Kako vam ovo više ne bi bio prob­lem i kako biste kon­ačno sredili svoj garder­ober, pridržava­jte se sledeće for­mule koja je bazi­rana na pirami­di. Taj­na je u dobrom bal­an­su ode­vnih koma­da, koji će pre sve­ga biti […]

Read more

Zašto su dugmad na muškoj odeći sa desne, a na ženskoj sa leve strane?

Da li ste primetili da se dug­mad na muškoj odeći nalaze sa desne, a na žen­skoj sa deleve strane? Jeste li se pitali zaš­to je to tako? Sluča­jnost, esteti­ka ili neš­to treće? Na muškim košul­ja­ma se još u Sred­njem veku dug­mad šila sa desne strane, a razlog tome je mač odnos­no nje­go­va pozi­ci­ja. Muškar­ci su nosili mač […]

Read more

Slobodno prekršite ova modna pravila

Moda je igra, odraz slo­bode i kreativnos­ti, odraz vaše ličnos­ti. Sve, samo ne neka uštoglje­na tvorevina čijih se prav­i­la tre­ba stro­go pridrža­vati. Mno­ga od ovih prav­i­la su važi­la god­i­na­ma, žene su ih poš­to­vale, neke ih poš­tu­ju i dal­je, a sada je doš­lo vreme kada se na njih ne tre­ba obazi­rati. Ova prav­i­la je poželjno kršiti! […]

Read more
modna kuca edi nis

Ovo možda niste znali o nama

Ovog četvrt­ka za vas imamo malo dru­gači­ji tekst, sa cil­jem da nas  bol­je upoz­nate, da zavirite u EDI svet iz druge per­spek­tive, da vidite kako je naša priča počela. Ovo su stvari koje mož­da niste znali o nama…  1.   Priča o proizvod­nji triko­taže počin­je 1965. godine u selu Okrugli­ca pored Svrlji­ga, mal­og mes­ta na jugu […]

Read more