Tekstilni materijali

U tek­stil­noj indus­tri­ji koriste se različite vrste mater­i­jala, kao i razne mešavine. Sva­ki od njih ima svo­je karak­ter­is­tike, a nije loše upoz­nati ih da bis­mo znali kako da ih održava­mo  i šta je ono što našoj koži pri­ja.

Mod­na kuća EDI, koristi uglavnom prirodne mater­i­jale, pa će o nji­ma najviše biti reči u ovom tek­stu.

Prirod­ni mater­i­jali su pamuk, lan, svi­la, vuna, viskoza… Upra­vo oni se najviše koriste u izra­di ode­vnih pred­meta bren­da EDI.

Pamuk. Pamuk je lagan, mek i pri­jatan mater­i­jal. Dozvol­ja­va koži da diše. Jako je kvalite­tan i dos­ta izdržljiv ako se sa njim pos­tu­pa pravil­no.

dzemperi od pamuka
džem­peri od pamu­ka

 

 

 

 

Vuna. Odlično šti­ti od hlad­noće, a dobi­ja se uglavnom od ovči­jeg krz­na. Neko će reći da vuna grebe na dodir, ali nisu sve vrste takve. Uglavnom su meke, nežne i tople. Pos­to­je razne vrste i finoće vune, a kod nas se najviše koriste:

  • Meri­no vuna, koja je fina i najk­valitet­ni­ja vrs­ta vune a dobi­ja se od meri­no ovce.
  • Moher, dobi­ja se od angorske koze. Topla je, meka, izdržlji­va i ima lep svilenkast sjaj. Često se meša sa ovči­jom vunom i sin­tetikom.
  • Lamb­swool ili vuna od jag­n­jića, dobi­ja se šišan­jem jagan­ja­ca koji nisu star­i­ji od 8 mese­ci. Izuzetne je finoće.
  • Čista run­ska vuna, dobi­ja se iskljuši­vo šišan­jem živih ova­ca. Ovako dobi­je­na vuna je jako kvalitet­na.

Kod održa­van­ja vune tre­ba biti oprezan. Ne tre­ba je prati prečesto i nikako je ne tre­ba suši­ti u maši­ni. Pere se na niskim tem­per­at­u­ra­ma ili ručno.

dzemperi od vune
džem­peri od vune

 

 

 

Lan. Dobi­ja se iz istoimene biljke, izuzetno je pri­jatan za nošen­je naroči­to leti. Mana mu je što se puno guž­va.

Svi­la. Pravi se od vlakana dobi­jenih iz čau­re svi­lene bube, koja se upreda­ju u nežnu i glatku tkan­inu. Svi­la je jedan od najluk­suzni­jih mater­i­jala, ne guž­va se i ima ele­gan­tan pad koji ističe fig­u­ru. Tre­ba biti pažljiv kod održa­van­ja s obzirom da se radi o jako osetljivom mater­i­jalu.

Viskoza. Izuzetno lagan mater­i­jal, nalik svili. Pril­ično je mek pa se lako guž­va. Na koži je i više nego pri­jatan, naroči­to tokom leta kada garder­obu od viskoze goto­vo da ne osećate na sebi. Pri­likom pran­ja i peglan­ja tre­ba vodi­ti raču­na da se tkakn­i­na ne ošteti visokim tem­per­at­u­ra­ma.

viskoza zenska bluza
bluza od viskoze

Koji mater­i­jal je vama omil­jeni?

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *