Zanimljivosti iz sveta mode

Bilo da ste pravi mod­ni znalac ili ne, veru­je­mo da ćete u današn­jem tek­stu naći mnošt­vo zan­imljivih informacija.
Kada je počela masov­na upotre­ba ajla­jn­era, kako je Biki­ni dobio ime, ko je i kada izmis­lio mini sukn­ju… I još mno­go toga proči­ta­jte u sledećim redovima.

1.Četiri glav­na svet­s­ka gra­da mode su: Nju­jork, Lon­don, Milano i Pariz. U svakom od njih održa­va se Nedel­ja mode (Fash­ion week) dva puta godišn­je- u Feb­ru­aru i Septembru

pariz

Pariz

2. Tri mater­i­jala koji se najčešće koriste pri­likom izrade odeće su: lan, pamuk i poliester.

3. Pamuk se u izra­di odeće koristi više od 7.000 god­i­na.

pamuk
Pamuk

4. Prvi koma­di garder­obe nastali su pre više od 100.000 god­i­na.

5. Do sre­dine 19. veka god­i­na deca su se oblači­la isto kao i odrasli. Kon­cept deči­je odeće došao je neš­to kasnije.

Vin­tage fashion

6. Ajla­jn­er je postao pop­u­laran nakon otkrića Tutanka­monove grob­nice 1920. godine.

7. Sukn­ju A kro­ja kao i pop­u­lar­nu Pen­cil prvi je diza­jni­rao Kris­ti­jan Dior.

suknja
Sukn­ja

8. Više od 2 bil­iona maji­ca se pro­da svake godine u svetu.

9. Sukn­ja je dru­gi najs­tar­i­ji ode­vni pred­met na svetu.

suknja
Sukn­ja

10. Prvu mini sukn­ju diza­jni­rao je fran­cus­ki diza­jn­er André Cour­reges in 1965. Ta mini sukn­ja je bila dužine 10cm iznad kolena.

11. Nakon II svet­skog rata posta­lo je pri­h­vatljivi­je da žene nose kratke pan­talone i to zbog racional­ni­jeg utroš­ka mater­i­jala kao i zbog toga što su žene prisil­jene da preuz­i­ma­ju što više mušk­ih poslova

12. Biki­ni je dobio ime po Biki­ni Atolu, mes­tu gde je amer­ič­ka vojs­ka testi­rala bombe. Naziv je dobio jer je nje­gov kreator Louis Réard verovao da biki­ni izazi­va isti šok kao i bomba.

bikini
Biki­ni

Some­thing is wrong.
Insta­gram token error.

modna_kuca_edi

Fol­low
Load More
Share this:
Tagged ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *