Zašto su dugmad na muškoj odeći sa desne, a na ženskoj sa leve strane?

Da li ste primetili da se dug­mad na muškoj odeći nalaze sa desne, a na žen­skoj sa deleve strane? Jeste li se pitali zaš­to je to tako? Sluča­jnost, esteti­ka ili neš­to treće?

Na muškim košul­ja­ma se još u Sred­njem veku dug­mad šila sa desne strane, a razlog tome je mač odnos­no nje­go­va pozi­ci­ja. Muškar­ci su nosili mač na boku ispod kapu­ta sa leve strane, pa kako bi ga što lakše i brže izvuk­li dug­mad se šila sa desne strane odeće.

S obzirom da se žene nisu same oblačile i zakopčavale već su to činile služavke i kro­jačice, dug­mad se šila sa leve strane bluza i košul­ja kako bi služav­ka koja sto­ji ispred žene i oblači je mogla lakše da zakopča košulju.

Još neke zan­imljivosti o dugmadi:

  • Prva dug­mad pravl­je­na je od kame­na, kosti­ju i ćilibara.
  • U drevnom Rimu prvi put napravl­jen je otvor kroz koji se dugme provlači.
  • Dug­miće sa rupi­ca­ma u Evropu su prvi doneli krstaši nakon osva­jačk­ih poho­da na Istoku.
  • Napoleon je svom kro­jaču nare­dio da za vojnike saši­je dug­mad na rukav­i­ma košul­ja kako ne bi stal­no brisali nos uniformom.
  • Prva fab­ri­ka dug­ma­di bila je Bater­si u Londonu.
  • Usled nes­tašice sirov­ina, za vreme Dru­gog svet­skog rata dug­mad je izli­vana od želatina.

dugmad

Share this:
Tagged ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *