Month: September 2015

Pončomanija

Da nas neko pita koji je to komad bez koga je ova sezona neza­mis­li­va, odgov­or bi bez sum­n­je bio- Pončo! Ove jeseni više nego ika­da vla­da poma­ma za ovim komadom, a s obzirom koliko je udoban i prak­tičan nema dileme zaš­to je to tako. Pos­to­je razne var­i­jante: od vune, pamu­ka, sa resama, sa rolkom, duži, kraći… […]

Read more

Kako da organizujete i raščistite garderober?

Sme­na dva godišn­ja doba neizostavno povlači za sobom i sređi­van­je garder­obe. Kako vam ceo taj pro­ces ne bi pred­stavl­jao stres, donosi­mo vam neko­liko save­ta kako da što lakše iza­đete na kraj sa ovom obave­zom. Odvo­jite vreme. Naj­važni­je je da odred­ite vreme kada ćete ovo obav­i­ti i u pot­punos­ti se posveti­ti tome sve dok ne dovedete […]

Read more

EDI & Sugar Journal by Rendži

Još jed­na uspeš­na blo­go sarad­n­ja je pred vama. Ovog puta džem­per naše modne kuće našao se na strani­ca­ma blo­ga Sug­ar Jour­nal by Rendži koji je rel­a­tivno nov na domaćem bloger­skom nebu, ali koji se od samog počet­ka kvalite­tom izd­va­ja od mnogih. Posetite Renatin blog, nećete se pokajati. 

Read more