Month: December 2015

Color_of_the_Year_Rose_Quartz_Serenity_2016

Pantone boja za 2016. godinu

Čuve­na kom­pani­ja Pan­tone tradi­cional­no u ovo vreme pred­stavl­ja boju koja će obeleži­ti nared­nu god­inu. God­inu 2015. obeleži­la je zeml­jana bor­do boja Marsala, što su diza­jneri itekako ispratili. Tradi­ci­ja izb­o­ra boje godine pos­to­ji od 2000., a prvi put će jed­nu god­inu obeleži­ti dve boje- Rose Quartz i Seren­i­ty. Nežno roze i pastel­no pla­va. U kom­pani­ji Pan­tone se navodi […]

Read more

Tekstilni materijali

U tek­stil­noj indus­tri­ji koriste se različite vrste mater­i­jala, kao i razne mešavine. Sva­ki od njih ima svo­je karak­ter­is­tike, a nije loše upoz­nati ih da bis­mo znali kako da ih održava­mo  i šta je ono što našoj koži pri­ja. Mod­na kuća EDI, koristi uglavnom prirodne mater­i­jale, pa će o nji­ma najviše biti reči u ovom tek­stu. Prirodni […]

Read more

Slobodno prekršite ova modna pravila

Moda je igra, odraz slo­bode i kreativnos­ti, odraz vaše ličnos­ti. Sve, samo ne neka uštoglje­na tvorevina čijih se prav­i­la tre­ba stro­go pridrža­vati. Mno­ga od ovih prav­i­la su važi­la god­i­na­ma, žene su ih poš­to­vale, neke ih poš­tu­ju i dal­je, a sada je doš­lo vreme kada se na njih ne tre­ba obazi­rati. Ova prav­i­la je poželjno kršiti! […]

Read more