Month: February 2016

Zašto su dugmad na muškoj odeći sa desne, a na ženskoj sa leve strane?

Da li ste primetili da se dug­mad na muškoj odeći nalaze sa desne, a na žen­skoj sa deleve strane? Jeste li se pitali zaš­to je to tako? Sluča­jnost, esteti­ka ili neš­to treće? Na muškim košul­ja­ma se još u Sred­njem veku dug­mad šila sa desne strane, a razlog tome je mač odnos­no nje­go­va pozi­ci­ja. Muškar­ci su nosili mač […]

Read more