Month: December 2016

Odaberite savršen Novogodišnji poklon

Mno­gi će se složi­ti da je Decem­bar naj­mag­ični­ji mesec u toku godine. Praznič­na atmos­fera nas je sve okupi­rala i dok se polako još jed­na god­i­na privo­di kra­ju, vreme je da se razmis­li i o tome šta pok­loni­ti drag­im ljudi­ma. Nema veze što više ne veru­je­mo u Deda Mraza, zar ne? Neka Novo­godišn­ji pok­lon bude pre svega […]

Read more