Month: May 2017

organizacija garderobera

Lako do savršeno organizovanog garderobera

Dolazak novog godišn­jeg doba nemi­novno zahte­va i sređi­van­je garder­obera i smenu zim­skih i let­njih stvari. Ovo može posluži­ti kao savršen razlog za kon­ačno sređi­van­je garder­obe gde će kra­jn­ji cilj biti ormar koji je složen ured­no i pre­gled­no, gde ćete se lako snalaz­i­ti i nećete gubiti puno vre­me­na na smišl­jan­je ode­vnih kom­bi­naci­ja. Pa, da kren­emo. Prvo […]

Read more