Category: Modni savet

organizacija garderobera

Lako do savršeno organizovanog garderobera

Dolazak novog godišn­jeg doba nemi­novno zahte­va i sređi­van­je garder­obera i smenu zim­skih i let­njih stvari. Ovo može posluži­ti kao savršen razlog za kon­ačno sređi­van­je garder­obe gde će kra­jn­ji cilj biti ormar koji je složen ured­no i pre­gled­no, gde ćete se lako snalaz­i­ti i nećete gubiti puno vre­me­na na smišl­jan­je ode­vnih kom­bi­naci­ja. Pa, da kren­emo. Prvo […]

Read more

Slobodno prekršite ova modna pravila

Moda je igra, odraz slo­bode i kreativnos­ti, odraz vaše ličnos­ti. Sve, samo ne neka uštoglje­na tvorevina čijih se prav­i­la tre­ba stro­go pridrža­vati. Mno­ga od ovih prav­i­la su važi­la god­i­na­ma, žene su ih poš­to­vale, neke ih poš­tu­ju i dal­je, a sada je doš­lo vreme kada se na njih ne tre­ba obazi­rati. Ova prav­i­la je poželjno kršiti! […]

Read more

Ključni komadi za poslovan izgled- za nju i njega

Za dobar poslovni stil pamet­no je ula­gati u kvalitetne komade odeće koji su klasični i mogu se lako pri­lagodi­ti i for­mal­nim ali i neš­to opušteni­jim pri­lika­ma, u komade koje lako možete osveži­ti aksesoari­ma i koje možete nosi­ti uvek. Poslovni stil tre­ba da bude sve­den i pro­fe­sion­alan, ali to nikako ne znači dosadan. Ovo su naši predlozi: […]

Read more
zenski dzemper

5 trendi načina kako da nosite džemper

Iako je vreme nes­tandarno za ova doba godine, nema sum­n­je da smo zako­račili u jesen. Bliže nam se i hlad­ni­ji zim­s­ki dani, a tada su džem­peri ono što najčešče nosi­mo. Topli, udob­ni, prak­tični… jed­nos­tavno, zima je bez njih neza­mis­li­va. Džem­pere možete nosi­ti uz goto­vo sve- patike, štik­le, sukn­je, pan­talone… Evo naših pred­lo­ga kako da ih […]

Read more

Pončomanija

Da nas neko pita koji je to komad bez koga je ova sezona neza­mis­li­va, odgov­or bi bez sum­n­je bio- Pončo! Ove jeseni više nego ika­da vla­da poma­ma za ovim komadom, a s obzirom koliko je udoban i prak­tičan nema dileme zaš­to je to tako. Pos­to­je razne var­i­jante: od vune, pamu­ka, sa resama, sa rolkom, duži, kraći… […]

Read more

Kako da organizujete i raščistite garderober?

Sme­na dva godišn­ja doba neizostavno povlači za sobom i sređi­van­je garder­obe. Kako vam ceo taj pro­ces ne bi pred­stavl­jao stres, donosi­mo vam neko­liko save­ta kako da što lakše iza­đete na kraj sa ovom obave­zom. Odvo­jite vreme. Naj­važni­je je da odred­ite vreme kada ćete ovo obav­i­ti i u pot­punos­ti se posveti­ti tome sve dok ne dovedete […]

Read more
cvetni dezen haljina

Deseni koji ne izlaze iz mode

Iako se tren­dovi velikom brzi­nom smen­ju­ju iz sezone u sezonu, neki koma­di, ali i print­ovi i deseni ne izlaze tako lako iz mode. Zas­tu­pljeni man­je ili više, prisut­ni su u svakoj sezoni pa makar samo u vidu detal­ja. 1. Cvet­ni desen.  Desen koji je nemoguće zao­bići tokom pro­leća. Lako se kom­bin­u­je sa drugim print­ovi­ma, naroči­to sa prugama […]

Read more