Category: Novosti

EDI Kruševac- otvaranje radnje

Poše­tak mar­ta 2017. bio je rez­ervisan za otvaran­je još jedne rad­nje u lan­cu naših mal­o­pro­da­jnih objeka­ta. Ovog puta, EDI doda­je­mo na mapi Krušev­ca i to na adresi Trg Fontana 35. Već duže vreme smo tražili ide­alan lokal, kako po veliči­ni i funkcional­nos­ti tako i po lokaci­ji. I, kada se to desi­lo, zgra­bili smo pri­liku i […]

Read more
trendovi prolece 2017

5 modnih trendova za proleće i leto 2017.

Bliži nam se još jed­na sezona proleće/leto i svi smo jako uzbuđeni zbog toga. Zima nam je, veru­jem, svi­ma dosadi­la, a ima li šta lep­še od lep­ršav­ih halji­na, jark­ih boja i dugih sunčanih dana? U nas­tavku tek­s­ta pogleda­jte koji nas to mod­ni tren­dovi očeku­ju pred­sto­jeće sezone. Print­ovi.  Pud­erasti tonovi i boja kože.  50 nijan­si žute.  Bogati cvetni […]

Read more
pantone greenery

Pantone boja 2017. godine- Greenery

Insti­tut za boje Pan­ton je apso­lut­ni autoritet kada je o boja­ma reč. 2017. god­inu obeležiće boja pod nazivom Green­ery (15–0343) koja je inspirisana ran­im pro­lećem. Boja sim­boliše našu vezu sa prirodom i nadu, a domini­raće u sve­tu mode, enter­i­jera, indus­tri­jskog diza­j­na… Iako na prvi pogled delu­je da ovu boju nije lako uklo­p­i­ti sa drugim bojama, […]

Read more
Color_of_the_Year_Rose_Quartz_Serenity_2016

Pantone boja za 2016. godinu

Čuve­na kom­pani­ja Pan­tone tradi­cional­no u ovo vreme pred­stavl­ja boju koja će obeleži­ti nared­nu god­inu. God­inu 2015. obeleži­la je zeml­jana bor­do boja Marsala, što su diza­jneri itekako ispratili. Tradi­ci­ja izb­o­ra boje godine pos­to­ji od 2000., a prvi put će jed­nu god­inu obeleži­ti dve boje- Rose Quartz i Seren­i­ty. Nežno roze i pastel­no pla­va. U kom­pani­ji Pan­tone se navodi […]

Read more

EDI & Sugar Journal by Rendži

Još jed­na uspeš­na blo­go sarad­n­ja je pred vama. Ovog puta džem­per naše modne kuće našao se na strani­ca­ma blo­ga Sug­ar Jour­nal by Rendži koji je rel­a­tivno nov na domaćem bloger­skom nebu, ali koji se od samog počet­ka kvalite­tom izd­va­ja od mnogih. Posetite Renatin blog, nećete se pokajati. 

Read more
edi pantalone

EDI & Cipelica štiklica

Još jedan post kao rezul­tat sarad­nje sa domaćim bloger­i­ma. Ovog puta naše proizvode možete pogle­dati na blogu kod Jovane koja sto­ji iza prvog srp­skog modnog blo­­ga- Cipel­i­ca štiklica. 

Read more

EDI & DIOTIMA

Današn­ji post je osvrt na sarad­nju sa Jelenom koja ure­đu­je blog Dio­ti­ma. Jele­na je nosi­la EDI haljinu koju ste jako voleli tokom sezone proleće/leto 2015. Ceo post koji odiše duhom pariza možete pogle­dati ovde.

Read more

EDI & Brana’s Divine World

U glavnoj ulozi, trench­modne kuće ”Edi” iz Niša, za koji mogu reći samo jed­no: fan­tastičan. Kako u pogle­du kvalite­ta, tako i diza­j­na pri­lagodljivog što ele­gant­ni­jem što sport­skom izgle­du. Ovako Branisla­va u svom pos­tu opisu­je EDI man­til koji je savršeno uklop­i­la uz casu­al out­fit i dala nam ide­ju za slo­je­vi­to oblačen­je. Da pogle­date ceo post kliknite […]

Read more
haljina

EDI & AMOLUSSO

Ost­vare­na je još jed­na sarad­n­ja naše modne kuće sa pop­u­larnom blogerkom Lili Mitro­vić koja vodi blog Amo­lus­so. U današn­jem pos­tu Lili nosi EDI haljinu visokog stru­ka i kako kaže oboža­va ovakve mod­ele. Obožavam haljine, sukn­je i pan­talone viskog stru­ka. Vizuel­no vas izduže, laska­ju fig­uri a kada su A kro­ja onda sakri­va­ju i stom­ačić ko ga […]

Read more