Category: Uncategorized

zenski mantil

Slojevito oblačenje

Sveža jutra, topli dani, opet sveže večeri….Oblačenje u prelaznom peri­o­du može biti jako zamorno jer garder­obu tre­ba uskla­di­ti sa neko­liko godišn­jih doba koja se promene u toku dana. Ovog pro­leća budite sprem­ni za ćudlji­vo pro­lećno vreme, a evo i naših save­ta koje komade odabrati i kako se obući a da prit­om izgle­date odlično i da vam bude udobno. […]

Read more

[EDI modni savet] Bela košulja

Bela košul­ja. Komad garder­obe koji sva­ka žena mora imati u svom garder­oberu. Komad koji pred­stavl­ja večnu klasiku i ne izlazi iz mode. Neko je vezu­je isključi­vo za pojam “stro­go poslovno”, ali ne mora da bude baš tako. Uz upadljive cipele, crveni karmin i efek­tan nakit začas je iz poslovnog možete pretvoriti u komad koji nosite tokom večernjeg […]

Read more
zenski mantil

Pitanja & Odgovori

Putem mejla i Facebook‑a  svakod­nevno dobi­jamo puno vaših pitan­ja u vezi porudžbine, proizvo­da, cena… Kako bis­mo vam ušt­edeli vreme i na najbolji način odgov­o­rili na vaše zahteve, rešili smo da na jed­nom mes­tu objav­i­mo pitan­ja koja najčešće postavl­jate. Nadamo se da će vam ovo biti od koristi. Uko­liko pos­to­ji neko pitan­je na koje nis­mo dali odgov­­or- pišite […]

Read more
marsala pantone

Marsala- Pantone boja 2015.

Pan­tone, svetk­si autoritet u klasi­fikaci­ji boja, je tradi­cional­no izabrao onu koja će biti dom­i­nant­na 2015. godine a to je boja pod imenom Marsala. Ovo je vin­sko crve­na boja, zeml­jane nijanse. Jed­nako je privlač­na pri­pad­nici­ma oba pola, nosi­va je samostal­no a odlično se kom­bin­u­je i sa drugim boja­ma. Biće dom­i­nant­na ne samo u mod­noj indus­tri­ji već i […]

Read more

Šta ćemo nositi ove sezone? Modni trendovi proleće/leto 2015

1. Romant­nič­na čip­ka. Jedan od najlepših tren­do­va. Roman­tič­na, než­na, ele­gant­na… čip­ku ćete sig­urno voleti jer svakom izgle­du da dozu otmenos­ti. Naš pred­log: košul­ja koju ćete lako od poslovnog trans­formisati u večern­ji out­fit i bluza neo­bičnog kro­ja u kojoj ćete sve ostavi­ti bez daha.   2. Prozirno. Prozirni mater­i­jali će biti jako pop­u­larni ovog pro­leća. Bira­jte one modele […]

Read more