EDI Kruševac- otvaranje radnje

Poše­tak mar­ta 2017. bio je rez­ervisan za otvaran­je još jedne rad­nje u lan­cu naših mal­o­pro­da­jnih objeka­ta. Ovog puta, EDI doda­je­mo na mapi Krušev­ca i to na adresi Trg Fontana 35.

Već duže vreme smo tražili ide­alan lokal, kako po veliči­ni i funkcional­nos­ti tako i po lokaci­ji. I, kada se to desi­lo, zgra­bili smo pri­liku i isko­ris­tili šan­su koja se pružila.

Tre­ba­lo je odra­di­ti neke sit­nice oko opre­man­ja rad­nje, brendi­rati lokal, kao i odabrati adek­vat­no osoblje koje će vam iza­ći u sus­ret svo­jom ljubaznošću i stručnošću.

Nakon sve­ga toga, selek­to­vali smo mod­ele koji će vam biti prezen­to­vani i tom pri­likom smo odlučili da baš Kruševl­jani prvi vide komade iz nove kolek­ci­je PROLEĆE 2017.

Ovom pri­likom želimo još jed­nom da vam se zah­val­imo na podrš­ci koju nam pružate više od dve deceni­je unazad, kao i na velikoj posećenos­ti pri­likom otvaran­ja radnje.

Već smišl­jamo na kojoj sledećoj lokaci­ji bis­mo mogli da se druži­mo. Pišite nam u komen­tari­ma ako imate neku ideju 🙂

U nas­tavku, pogleda­jte kako je bilo u Kruševcu na otvaranju.

Share this:
Tagged , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *