Fotografisanje nove kolekcije

Danas vas vodi­mo na fotografisan­je kolek­ci­je za pro­leće koja će se usko­ro naći u našim rad­n­ja­ma i koja će biti dos­tup­na i za pro­da­ju na veliko. Ako vas zan­i­ma kako izgle­da ceo pro­ces, u redovi­ma koji slede zavirite sa nama iza scene.

Pre samog fotografisan­ja potreb­no je odra­di­ti pripremu u vidu sledećih koraka:

  • Odabir stvari iz kolek­ci­je koje će se fotografisati. Ovo se radi u sarad­nji sa diza­jnerom i proizvod­njom kako bi se izd­vo­jili koma­di kolek­ci­je za fotografisan­je, naprav­ile određene veličine ili boje koje fale i odradile even­tu­alne prepravke.
  • Nakon ovo­ga sle­di pravl­jen­je ode­vnih kom­bi­naci­ja za slikan­je, kao i odabir aksesoara koji će biti deo scene.

  • Kada se završi i sa tim korakom, potreb­no je razmis­li­ti da li će se fotografisan­je kom­plet odra­di­ti u studiu ili će deo biti u ambi­jen­tu. Nakon što se donese odlu­ka, odluču­je se o samom sce­nar­i­ju za fotografisan­je i o tome kako fotografi­je tre­ba da izgleda­ju (da li će biti u for­mi edi­tori­jala, look­booka ili će to biti neka kombinacija).

#repost @cvet_tresnje Radi­mo i nedeljom ? #sun­shine #pho­to­shoot­fun @modna_kuca_edi @in_studio #mod­naku­cae­di

A pho­to post­ed by EDI fash­ion (@modna_kuca_edi) on

  • Osim ovih stvari koje su vezane za samu kolek­ci­ju, potreb­no je odabrati mod­ele za fotografisan­je i popričati sa nji­ma kako ceo pro­ces tre­ba da izgle­da: koliko će fotografisan­je tra­jati, šta su nji­hovi zadaci… Pored toga, tre­ba se dogov­oriti sa šmin­kerom i frize­rom kako mod­eli tog dana tre­ba da izgledaju.

  • Nakon što se sve ovo završi, u dogov­oreno vreme svi se nalaz­i­mo na setu i može­mo da kren­emo sa poslom. Jako je važno da nađete sarad­nike sa koji­ma možete ost­var­i­ti pri­jateljsku i korek­t­nu komu­nikaci­ju, sa koji­ma se lako možete dogov­oriti o sve­mu, koji će vam iza­ći u sus­ret i sa koji­ma možete pri­jat­no provesti vreme tako da nemate osećaj da radite, već da sve shvatite kao super pri­liku za družen­je. Mi smo imali sreće pa smo našli baš takve. Hvala Almi­ni, Dušanu i IN studiu!

Ekipa ??❣✌ #pho­to­shoot­ing #mod­naku­cae­di #instu­dio

A pho­to post­ed by Jele­na (@jelena.ninic) on

Dva dana inten­zivnog rada, preko 3000 fotografi­ja, puno kafa, puno trbušn­ja­ka od sme­ha 🙂 i fotografisan­je je goto­vo. Sada osta­je da se napravi selek­ci­ja fotografi­ja, i da se iste srede kako bis­mo ih što pre podelili sa vama. Nadamo se da će vam se dopasti!

Pratite nas na Face­booku i Insta­gra­mu, jer usko­ro objavlju­je­mo fotografije!

Share this:
Tagged , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *