Lako do savršeno organizovanog garderobera

Dolazak novog godišn­jeg doba nemi­novno zahte­va i sređi­van­je garder­obera i smenu zim­skih i let­njih stvari. Ovo može posluži­ti kao savršen razlog za kon­ačno sređi­van­je garder­obe gde će kra­jn­ji cilj biti ormar koji je složen ured­no i pre­gled­no, gde ćete se lako snalaz­i­ti i nećete gubiti puno vre­me­na na smišl­jan­je ode­vnih kombinacija.

Pa, da krenemo.

Prvo što tre­ba da ura­dite je da izd­vo­jite vreme kako biste ovu zamisao sprov­eli do kra­ja i kako je ne biste odugvlačili dan­i­ma i tako samo demo­tivisali sebe. Zatim, pustite svo­ju omil­jenu pes­mu na naj­jače i krenite!

Čišćen­je. Sor­ti­ran­je. Kupov­ina. To su koraci koje tre­ba pre­duzeti kako biste bili zado­voljni kra­jn­jim rezul­tatom i to na kra­jn­je jed­nos­ta­van način.

Čišćen­je.

Svu garder­obu iz ormara izbacite napol­je. Baš svu! Ormar očis­tite i osvežite miris­nim kesi­ca­ma svo­je omil­jene arome koje možete kupi­ti u rad­n­ja­ma kao što su Jysk ili Home cen­ter ili isko­ris­tite stari trik- ostavite unutra kuti­jicu sapuna.

Sor­ti­ran­je.

Svu garder­obu koju ste prethod­no izvadili iz ormara podelite na grupe:

  • nosim goto­vo svakodnevno
  • nisam nosio/la više od god­inu dana (zada­jte sami neki period)
  • garder­o­ba mi je dosadila
  • garder­o­ba je u lošem stanju
  • malo mi je ili veliko

U prvoj grupi se nalazi garder­o­ba koju zaista nosite i volite i nju ćete kas­ni­je vrati­ti u ormar. Što se ostat­ka tiče, odlučite šta je od toga neupotre­blji­vo i šta ćete bac­i­ti, šta se može još uvek nosi­ti ali želite da donirate ili pok­lonite. Garder­obu koju niste nosili god­inu dana, sasvim je sig­urno da nećete nosi­ti ni ove sezone. Rešite je se!

Nakon sor­ti­ran­ja na ovakav način, potreb­no je garder­obu vrati­ti nazad. To uči­nite tako što ćete je lepo složi­ti i podeli­ti na kategorije.

Odlučite da li ćete je sor­ti­rati po boja­ma, po prili­ci za koju je namen­je­na ili ćete naprav­i­ti neki miks ova dva ili mož­da nečeg trećeg što vama najviše odgovara.

dzemperi od pamuka

Garder­o­ba sor­ti­rana na ovaj način izgledaće mno­go pre­gled­ni­je i moći ćete vrlo lako da odaberete šta ćete obući samo jed­nim pogle­dom na ormar.

Kupov­ina.

Ovo će vam sig­urno biti omil­je­na stavka u celokup­nom pro­ce­su. I svakako će vam pri­jati da se nakon napornog rada častite dobrim šopingom.

Kada odlazite u kupov­inu obavezno napravite spisak kako ne biste kupili gomilu toga što vam se dopadne na prvi pogled, a kada dođete kući shvatite da nemate uz šta da to kombinujete.

I pazite, u vašem ormaru tre­ba da bude 70% osnovnih stvari (džins, bele košul­je, bluze jed­nos­tavnog kro­ja i boja, klasični sako i pan­talone, crna halji­na…) tačni­ije sve ono što pred­stavl­ja bazu za jedan dobar out­fit, što se lako ukla­pa i što je nosi­vo u mnogim pri­lika­ma. Ostal­ih 30% tre­ba da čine stvari koje prate određene tren­dove, koje su svečane ili upečatljive na neki način i koje će razbiti monot­o­ni­ju osnovnih stvari.

Ne zab­o­ravite da tre­ba da imate jas­no defin­isan stil svog oblačen­ja i da na osnovu toga kupu­jete. Osim toga, obratite pažn­ju na boje, dezene, kro­jeve koji vam dobro sto­je… Vodite raču­na o tome šta već pose­du­jete i nemo­jte se mno­go pon­avl­jati. Ne tre­ba vam još jed­na crve­na halji­na pored one 3 koje imate.

Vodite raču­na i da to što kupite možete lako ukom­bi­no­vati sa ostatkom svo­je garderobe.

Prateći ove smer­nice ne samo što ćete imati ure­dan ormar, već ćete imati i orga­ni­zo­vani­ji živ­ot u kome nećete gubiti vreme na banalnosti.

Imate li vi neke trikove pri­likom sređi­van­ja garderobe?

Pišite nam u komentarima!

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *