Pantone boja 2017. godine- Greenery

Insti­tut za boje Pan­ton je apso­lut­ni autoritet kada je o boja­ma reč. 2017. god­inu obeležiće boja pod nazivom Green­ery (15–0343) koja je inspirisana ran­im prolećem.

Boja sim­boliše našu vezu sa prirodom i nadu, a domini­raće u sve­tu mode, enter­i­jera, indus­tri­jskog dizajna…

Iako na prvi pogled delu­je da ovu boju nije lako uklo­p­i­ti sa drugim boja­ma, zapra­vo nije tako. Možete je kom­bi­no­vati sa neu­tral­nim boja­ma pop­ut bež ili bojom pes­ka, kao i sa mnogim drugim boja­ma (kako vam zvuči žuta ili crvena?)

pantone greenery

pantone greenery
fotografi­ja preuze­ta sa icanstyleeu.com

 

Some­thing is wrong.
Insta­gram token error.

modna_kuca_edi

Fol­low
Load More
Share this:
Tagged , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *